OBAMA GELMEDEN ÖNCE BU RAPORU OKUDU MU?

05.04.2009

Geçtiğimiz yıl National Defense Research Institue(Ulusal Savunma Araştırma Enstitüsü) tarafından yayımlanan oldukça uzun bir raporun başlığı şöyle idi: “Türkiye’de Politik İslamın Yükselişi.” Adı geçen enstitü soğuk savaş döneminde ABD’nin anti-sovyetik dış politikasına dair hazırladığı projeler ile biliniyor.

Raporun giriş kısmında, Türkiye’nin kuruluşundan itibaren İslamcı hareketin geçirdiği evreler ve değişen sosyo-ekonomik koşullar birlikte ele alınıyor. Gelinen noktada Türkiye siyasetine nelerin yön verdiği üzerinde durulan raporda, Türkiye’nin ABD için önemli bir müttefik olduğu ve önem verilmesi gerektiği vurgulanıyor.

Öncelikle Türkiye’nin İslami altyapısını incelemeye alan raporda, 17. yy’dan başlayarak İslam’ın giderek etkili olmaya başladığı belirtiliyor. Cumhuriyet devrimleri ile birlikte tarikatların yasaklanması ve güç kaybetmesine rağmen Nakşibendi ve Kadiri tarikatlarının varlığını devam ettirdiğine değinen çalışmada, Turgut Özal ve Tayyip Erdoğan gibi ünlü siyasilerin de bu tarikatlara üye oldukları ifade ediliyor.

Rapora göre, küreselleşmenin daha modern bir talebini ise Nurculuk’un karşılaması ilgi çeken bir başka nokta. Demokrasi, hukukun üstünlüğü, serbest girişim gibi başlıklarda Nur Hareketi’nin safını belli ettiği, bu anlamda diğer birçok İslamcı hareketten ayrıldığı yazılıyor. Nurculuk, Fethullah Gülen’e atfen Türk İslamı olarak tanımlanıyor.

Vakıflara da değinilen raporda, bu kuruluşların yoksul insanlara yardım ederek RP, FP ve AKP gibi partiler için bir araç oldukları tespiti yapılıyor.

Yine, diğer Müslüman ülkelere nazaran Türkiye’de radikal İslamın pek rağbet görmediği, asıl ihtilafın laik-dinci değil, statükocu-reformcu kesimler arasında yaşandığı da yapılan tespitler arasında.

Türkiye’de Siyasal İslam’ın Yükselişi alt başlığı ile verilen bölümde ise, İslamcı hareketin daha çok 70’li yıllarda örgütlü olarak ortaya çıkmaya başladığı belirtiliyor. Bu tarihten önce, Kemalizm’in şehir merkezlerindeki etkisinden kaynaklı ancak kırsalda dinci bir “karşı-kültür”ün ve daha çok Nakşibendi, Kadiri gibi tarikatlar ile cisim bulduğu da ifade ediliyor.

1980 askeri darbesi ile birlikte, solu bitirmek için kullanılan İslamcılar, Özal’ın uyguladığı ekonomik politikaların da katkısı ile yükselişe geçiyor. Raporda, doksanlı yıllardaki sürece 28 Şubat’a değin İslamcıların politik başarılarının damga vurdukları, ancak bu tarihten sonra açıktan siyaset yapmayı bıraktıkları çünkü önemli bir laik karşı duruşun oluştuğu belirtiliyor.

28 Şubat ile birlikte İslamcı harekette yenilikçi kanadın öne çıkmaya başladığı ve AKP’nin de bu kanattaki kişiler tarafından kurulmasıyla AKP’nin siyasi sahnedeki yerine gelinmiş oluyor.

Rapora göre, AKP İslami değerler ile bezenmiş olmakla birlikte merkezde moderleşmeden yana bir parti olarak tarif ediliyor. Gülen cemaatine yakın TUSKON’un AKP’nin en önemli ekonomik ayağı olduğu, ancak bir diğer önemli ayağını ise gurbetçilerin fonladığı yeşil sermayenin oluşturduğu da belirtiliyor.

Kürt sorununda AKP’nin tavrının daha çok PKK karşıtlığı üzerine kurulduğu belirtilen raporda, kapatma davalarına sıcak bakmadığı öne sürülüyor.

Dış politikada ise, AKP’nin Batı ile dostane, doğu ile daha sıkı ilişkiler istediği ve Dış Politika Danışmanı Ahmet Davutoğlu’nun  Osmanlı bağları ana temalı “Stratejik Derinlik” kitabının referans olduğu belirtiliyor.

AB ile ilişkilerin sonlarda biraz gerilediği vurgulanan raporda, gerilemenin nedenleri sıralanırken gelecek döneme dair iyimser bir havanın da dayanaklarına değiniliyor.

Mart Tezkeresi ile sarsılan ABD ile ilişkilerin Kasım 2007 tarihinden sonra PKK’ya karşı ortak hareket kararından sonra yeniden düzeldiği; ancak, Suriye ve İran ile yakın ilişkilerin ABD’yi rahatsız eden bir faktör olduğu yine raporda belirtiliyor. Ayrıca, Filistin meselesinde Araplardan yana olan tavrı nedeni ile İsrail de önemli dış politika başlıklarından birini oluşturuyor.

Kapatma davası ile gündeme gelen senaryolara da değinilen raporda, dört ana muhtemel senaryodan bahsedilmesi de raporun sonuç kısmını oluşturuyor. Bu senaryolar raporda şöyle özetlendi: “Bundan sonra olacaklar ise 4 farklı senaryoda somutlaşabilir: AKP’nin daha ılımlılaşması ve kapatılmaması 1. senaryo olur. AB’ye önem verir ve islamcılığı geri plana atar. Devletin İslam'a bakışını yumuşatır; ama İslami yasalar koymaz. Ordunun politik arenadaki gücü düşer. 2. senaryoda ise daha agresif ve daha İran ve Suriyeci bir AKP görülür. AB ile ilişkiler askıya alınır. İlk senaryo olması en olası senaryo iken; ikincisi en olanaksız olanı. 3. senaryoda ise AKP’nin kapatılması ve sonrasında krizin derinleşmesi. Başka bir isimle islami kesimin yeni bir parti açması ve AB ile ilişkilerin çetrefilleşmesi ile son bulacak bir senaryo. 4.’sü ise ordunun yumuşak(28 şubat gibi) ya da sert (darbe) müdahelesi.”

Raporun anlattıkları bugün gelinen noktayı anlamak için önemli veriler sunuyor.

İsteyenler için raporun Türkçe çevirisinin özeti aşağıdadır.

POLİTİK İSLAMIN TÜRKİYE’DE YÜKSELİŞİ

Politik İslam’ın Türkiye’de Yükselişi projesi National Defense Research Institute(Soğuk Savaş Dönemi’nde ABD’nin anti-Sovyetik dış politika hazırlaması meselesinde de birçok proje yapmış bir enstitü) tarafından hazırlanmış olup devletçe fonlanmıştır. Proje daha ziyade Türkiye’de Cumhuriyet Devrimi’nden sonra islamcı siyasetin nasıl bir evrim geçirdiğini, bu süreçte değişen sosyal ve ekonomik yapıyı ve bugün Türkiye siyasetine neleri yön verdiğini anlatıyor. Ayrıca Türkiye’nin ABD’nin önemli bir müttefiki olduğunu ve bu yüzden Türkiye’ye gereken ilginin gösterilmesi gerektiğini söylüyor.

Öncelikle Türkiye’nin İslami altyapısını incelenmekle işe başlanıyor. Bu kısımda IAN LESSER’ın bu konuda yazdığı eserlere bağlı kalınıyor. 17. Yüzyılda sultanın güç kaybetmesi ve ulema sınıfının bu gücü doldurmasıyla beraber islamcılık Türkiye topraklarında güç kazanmaya başlıyor; ancak etnik ve dinsel çeşitlilik bu güç kazanmanın sınırlarını belli ölçüde çiziyor. İlk mecliste (1877) 69 müslim 46 gayri müslim olması da bu teze örnek teşkil ediyor. Cumhuriyet ilanı ve sonrasındaki reformlarda islamcı hareketler, özellikle tarikatlar büyük darbe alıyorlar: Yasadışı ilan ediliyorlar. Yasadışı ilan edilmesine rağmen iki tarikat yaşamaya devam ediyor: Nakşibendi tarikatı ve Kadiri tarikatı. Gelecek yıllarda da etkin olan bu tarikatlar, 1980’lerden sonra devletin en üst kademelerine kadar ulaşıyor. Özal’ın ve Erdoğan’ın Nakşibendi tarikatına mensup olduğu bilinen gerçekler. Nakşibendilik, diğer tarikatlara nazaran daha hoşgörülü ve esnek bir tarikat. Bireysel alan(sphere) ile dini alan arasına sınır koyan Nakşi öğretisi eğlenme hakkını insana tanıyor. Nakşi Kalidi tarikatı lideri Mehmet Zahit Kotku’nun ve onun üvey evladı ve tarikatın bir sonraki lideri Prof. Esad Coşan’ın İskenderpaşa’daki ilahiyat okuluna (seminary) şimdiki Türkiye Başbakanı Tayyip Erdoğan katılıyor.

Globalizasyonun daha modern bir İslam talebini ise Nur Hareketi karşılıyor. Nurculuk, islamcı okullar vs. kurmasının  yanısıra demokrasi, hoşgörü, hukukun üstünlüğü ve serbest teşebbüs gibi konulara verdiği destekle küreselleşme için kritik olan konularda safını belli etmiş oldu. İslam’ın Türkiye’deki bu konumu Türkiye’yi Ortadoğu’dan ayırıyor. Yine de son zamanlarda yaşanan Hrant Dink cinayeti, Türkiye’de yabancı düşmanlığının (xenophobia) bitmediğine işaret ediyor.

Said-i Nursi, Nur Hareketi’nin kurucusu kabul ediliyor. Ona göre sözle cihad dönemi vardır artık dünya üzerinde. Hareketin bugünkü en önemli liderlerinde Fethullah Gülen, Nurculuğu, Türk İslamı ilan ediyor. Nurculuğu bireysel alandan toplumsal alana taşımaya çalışıyor. Fethullah Gülen’in yurtdışı ilişkileri ise geleneksel laik kesimden çok daha iyi gözüküyor.

Fethullah Gülen hareketinin siyaseti de ilginç bir noktaya tekabül ediyor. Özal’ı ve onun reformlarını desteklerken, Erbakan’ı desteklemiyor. Bu durumda 28 Şubat Fethullah Gülen’in işine geliyor. Bu konuda İhsan Dağı, Fethullah Gülen aslında osmanlı tarzı çoğulculuğu destekliyor, islami devleti değil sözü, izlenen politikayı destekler nitelikte.

Vakıfların, İslamcı partiler için önemi gerçekten çok büyük. Özellikle kente yeni gelmiş insanlara yardım ederek çok büyük destek kazanıyorlar (RP,SP,AKP hepsi bu taktiği uyguluyorlar).

Diğer müslümanlar, sünni olmayanlar ise AKP’ye pek sıcak bakmıyorlar. Özellikle Aleviler laikliği destekliyorlar. Geçmişlerinde 1960’tan sonra solculuk 1980’den sonra da CHP destekçiliği gözüken Aleviler’in bu tutumları kendileri açısından herhangi bir çelişki içermiyor.

TESEV’in son araştırmaları, Türkiye’de yaşayan insanların, kendilerini önce Müslüman olarak tanımladıklarını ortaya çıkarıyor (sayfa 45). Ancak Türk halkı dindarlık ile laikliği zıt olarak görmüyor. Halkın ¾’ü laik devleti savunurken, aynı orandaki kitlesi dindar bir başbakan istiyor. İslami kuralları laik bir devlette yaşayabildiği düşünenler ise  %80 oranında. Halk aynı zamanda mevcut siyasi çatışmaların laik-islam çatışması değil, statistlerle reformcular arasında yapılan bir çatışma olduğunu düşünüyor. Din Türkiye’de liberalizmi savunuyor görünüyor bugünlerde. Şiddet içeren unsurları ise diğer müslüman ülkelere göre çok daha az. Radikal islam Hizbullah ve El Kaide odaklı. Hizbullah, İslami ve şeriatla yönetilen bir devlet istemesine rağmen düşmanını PKK olarak görüyor liderleri Hüseyin Velioğlu ölünce güç kaybediyor. El Kaide ise 2007’den beri Türkiye’de köşeye sıkıştırılmaya çalışılıyor.

Avrupa’da yaşayan Türkler ve Türk asıllı olanlar ise daha İslamcı oluyorlar, 11 eylül sonrasında kurdukları örgütler törpüleniyor. Milli Görüş Almanya’da çok güçlü. Aynı zamanda Kaplancılar olarak bilinen şeriatçı bir grup da Almanya’da mevcut (2004’te illegal ilan edildiler). Yine de, 2007’ye kadar, Türkler Avrupa’da terör eylemlerine pek karışmıyorlar.

SİYASAL İSLAMIN TÜRKİYE’DE YÜKSELİŞİ

Türkiye’de İslami kesim her ne kadar 1950’lerle birlikte kendilerini siyasi arenada buluyor olsalar da, 1970’lere kadar merkez sağ içinde yer alıyorlar. Kendi partilerini 1970’ten sonra Milli Görüş hareketi ile beraber kurabiliyorlar. Bunda Kemalist devrimn çok büyük etkisi oluyor. Kemalist devrim tepeden inmeci oluyor, haliyle 1950’lere kadar şehirle sınırlı kalıyor ve köylerde herhangi ciddi bir modernleşme hamlesi olmuyor. Şehir dışında dinci bir karşı-kültür devam ediyor. Nurculuk ve Nakşibendilik köylerde illegal olarak devam ediyor. Kemalizm, otonom yapılanmalara karşı çıktığı için sivil toplum kuruluşları da Türkiye’de doğumlarını geç bir zamanda bulabiliyor. Atatürk’ün ölümüne kadar halkın büyük bir kesimi apolitik ve islamcı olmaya devam ediyor. Çok partili sisteme geçişle birlikte, islama daha hoş görülü bir yaklaşım başlıyor. 60 ihtilali ile ordu kemalizmi savunmaya girişince artık ordu politik bir odak oluyor, bu gücünü MGK ile perçinliyor. 60 anayasasındaki kimi özgürlükler tarikatların da işine geliyor.

80 darbesi ise solu ortadan kaldırabilmek için İslam'ı kullanıyor. Bu defa tepeden inen islamcılık oluyor. Amaç islami sembollerle milliyetçiliği birleştirmek; ve aile-cami-kışla üçayağı üzerine bir toplum inşa etmek oluyor. Bu şekilde Arap- Pakistan İslamcılığı önüne geçilmiş oluyor. Ordu Aydınlar Ocağı’nı kuruyor. Bu süreç özünde çelişki barındırıyor: Laik devlet anlayışı ve İslam'ın özellikle okullarda yükseltilmesi yanyana oluyor.

Özal reformları, özellikle ekonomik gelişmeler düzleminde bir Anadolu sermayesi yaratıyor. Bu Anadolu burjuvaları islamcılar aynı zamanda da liberalistler, devletin ekonomiden elini çekmesini savunuyorlar. Anadolu burjuvaları geleneksel olarak İslamcı partileri destekliyorlar: Önce RP, şimdi AKP. Özal reformları Arap sermayesini ülkeye çekince İslam politik alan buluyor kendisine, devamında özel okullar ve üniversitelere izin çıkınca ,sonrasında da özel TV kanallarına, İslamcılık güç kazanıyor.

Köyden kente göçenler de, geleneksel ideolojileriyle göçünce islami partiler büyük güç kazanıyorlar. Bu göç iki “medeniyetin” çatışmasına yol açıyor: laik şehirliler ve dinci köylüler. Özal da zaten bu çatışmanın vücut bulmuş hali olarak ön plana çıkıyor.

İslamcı sağın AKP öncesi görüşleri şu şekilde oluyor:

Milli Görüş: Kemalizm, Osmanlı-batı birliği kurmaya çalıştı. Bu birlik özünde sakattır.

MNP: Endüstrileşme, Anadolu sermayesi üzerinden olmalı.

Mart 94’te RP İstanbul ve Ankara belediyelerini alıyor. RP’nin bu başarısında politikasının merkezine, önce islamcılığı değil; sosyal sorunları koyması yatıyor. Adil Düzen (JUST ORDER) söylemiyle fakir şehirlileri CHP’nin elinden alıyor. Bunun yanı sıra AB’nin Türkiye’yi üyelikten reddetmesi de RP gibi millici bir ekonomi yanlısı partiye güç veriyor.

28 Şubat’ta RP devrilince, dinin milleti ve vatanı bütün tutacağı anlayışı çöküyor. İslamcı kanatta ise açıktan siyaset yapma son buluyor; çünkü güçlü bir laik muhalefet ile karşılaşıyor. Bu da islamcı hareketi ikiye ayırıyor. Gelenekçiler, ciddi bir ideolojik değişmeyi kabul etmezken; yenilikçiler, demokrasi ve insan haklarına bakışta ve batıyla ilişkilerde değişiklik istiyor. FP bu iki grubun birleşiminden doğuyor, bu sebeple RP’ye nazaran daha batıcı bir çizgi izliyor(sayfa 68). AKP de yenilikçi gruptan doğuyor.

AKP İKTİDARDA

AKP’nin iktidara gelmesiyle AB çok önemli bir yere oturuyor. AB’nin AKP için yalnızca bir dış politika hamlesi olarak değil, aynı zamanda bir iç politika hamlesi olarak algılanması gerekir. Çünkü AB süreci, AKP’ye ekonomik istikrar ve ordunun ülke içinde güçsüzleşmesi, 82 anayasasının feshi anlamına geliyor.

AKP döneminde MÜSİAD ve TUSKON adlı iki sermaye kuruluşu doğuyor. İlki 80’lerdeki Anadolu burjuvalarına yakın ve İslami değerleri ekonomiye uygulayan bir kuruluş olurken, TUSKON bizzat Fethullah’a yakın oluyor.

AKP’nin iç politikası, İhsan Dağı’ya göre İslami kültürel değerlerle bezenmiş bir çevre; ama merkezde duran bir modernleşmeden ibaret. Zaten kuruluşta Tayyip Erdoğan AKP’nin Müslüman Demokrat parti olduğunu söylüyor. Laik kesime göre ise AKP taktiğini değiştirdi; ama stratejisini değil. Bunu da 90’lardaki Erdoğan ve Gül’ün konuşmalarına bağlıyorlar. 2004’teki zina yasası fiyaskosu hariç henüz AKP İslami bir konuyu gündeme almış görünmüyor. Şerif Mardin de, AKP hakkında, Tayyip Bey bir İslam teorisyeni değil, onun yapmayı çalıştığı gündelik islam kurallarını hayata geçirmek: alkole vergi vs.

AKP’nin bir diğer ekonomik kaynağı da yeşil sermaye oluyor. Bu yeşil sermaye, Almanya başta olmak üzere gurbetteki Türkler’in paralarını bağış yoluyla makbuzsuz veya herhangi resmi bir evrak olmaksızın alıp FP’ye göndermesiyle patlak veriyor. 90’larda bu tip holdingler (YİMPAŞ, KOMBASSAN vs.) tavan yapıyor. CHP’nin Mart 2005’te yeşil sermaye hakkında hazırladığı rapora göre bu şekilde 5 milyar euro toplandı. Bu rapor Nisan 2006’da parlamento tarafından kabul edilse de şu ana dek herhangi bir işlem yapılmadı. Ayrıca sadece Avrupa’dan değil, Ortadoğu’dan da bu şekilde para aktığı yönünde iddialar var.

Azınlık hakları konusunda ise farklı azınlıklar farklı görüşlerde oluyorlar. Yahudiler, İslam’dan korktukları ve Akp’nin Filistinci tavrı nedeniyle yüzlerini CHP’ye dönmüş durumdalar. Ermeni ve Rumlar’da ise tablo bu şekilde değil (Agos’a göre). AKP politikaları azınlıkların işine gelebiliyor. AKP’nin çıkardığı kimi yasalar azınlık cemaatlerine daha rahat yaşam hakkı tanıyor.

Nakşibendi tarikatı sayesinde AKP Kürt bölgelerinde son seçimlerde %50’den fazla oy topladı. Öncesinde Kürtçü nitelendirilebilecek partilere oy verenler bile AKP’ye oy verdiler. AKP’nin Kürt meselesindeki tutumu ise şöyle özetlenebilir: PKK’ye karşı ancak; Kürt partilerinin kapatılmasına da çok sıcak bakmıyor; çünkü bu kapatmanın kendilerine örnek teşkil edebileceği düşünülüyor.

Orduyla olan ilişkileri ise biraz dalgalı sayılabilir. Hilmi Özkök zamanında aralarında bir modus vivendi söz konusu. Aralarındaki esas sorun YAŞ kararlarından ileri geliyor: uygulanıyor; ancak Erdoğan şerh koyuyor. AB meselesi bu noktada AKP’nin elini güçlendiriyor. AB’nin sivil otoriteyi güçlendirmesi söylemlerine rağmen AB’ci olması AKP’nin eline koz sağlıyor. Özkök’ten sonra gelen Yaşar Büyükanıt ise daha millici tavrıyla göze batıyor. 2006’daki laik dalga ise AKP’de bir şok etkisi yaratıyor. Başbuğ, Büyükanıt, Sezer’in İslami tehlikeye işaret etmeleri ve Gül’ün cumhurbaşkanlığına muhalefetleri bu konuda önem teşkil ediyor. Gül’ün cumhurbaşkanlığı ise Türkiye’de ilk kez laik olmayan birinin cumhurbaşkanı olması olarak tarihe geçiyor.

AKP’NİN DIŞ POLİTİKASI

Batıyla dostane, doğuyla daha sıkı ilişkiler kurmaya çalışıyor AKP. Bu konuda Ahmet Davutoğlu ve onun Stratejik Derinlik kitabı, Ahmet Davutoğlu Erdoğan’ın dış politika danışmanı olmasında ötürü önem teşkil ediyor. Bu kitapta ise Osmanlı bağlarının önemi vurgulanıyor ve bu bağların özellikle Ortadoğu’da kullanılması gerektiğine işaret ediliyor.

AB ilişkileri ise ilk dönemki atılımlara rağmen Ekim 2005’ten beri zayıflıyor. Bunda 2004’te AİHM’den gelen türban kararı, ülke içinde AB desteğinin azalması ve Almanya ve Fransa’nın Türkiye’yi AB’de görmek istemeyişleri yatıyor. Yine de AKP’nin ikinci dönem önceliği anayasa değişikliği olması ve AB’nin de bu konuda aynı şekilde düşünmesi kayda değer bir nokta oluyor.

Irak  işgali ile ilgili olarak Türkiye halkı Bush’u en az destekleyen halk olarak göze çarpıyor. PKK meselesi bu konuda ve özellikle halkın ABD’ye bakışı konusunda çok kritik bir yere oturuyor. ABD, PKK ile mücadelede Türkiye destek verdikçe halk ABD’ye daha sıcak bakıyor. Özellikle Kasım 2007’deki görüşmeler ve PKK ile ortak mücadele içeren anlaşma Türkiye’nin ABD ile olan (Irak tezkeresinden beri) güvensiz ilişkisini gidermiş durumda.

Orta Doğu ülkelerinde İran ve Suriye ile gelişkin ilişkiler ve Filistinci bir tavır ABD’nin çok da işine gelmiyor. AKP bu ilişkileri, islamizasyon kaynaklı değil; Soğuk Savaş’ın bitmesinden kaynaklı. Zaten Batı ile, özellikle NATO üzerinden Türkiye’nin dostluğu sürüyor. Orta doğuda daha aktif olmasının sebebi de tehditin artık kuzeyden değil, güneyden gelmesi. Lübnan meselesine Erdoğan’ın hemen müdahele etmesi de bunun bir göstergesi sayılabilir.

İran ve Suriye ile olan ilişkilerde Kürt sorunu önemli bir yere oturuyor. Temmuz 2007’de İran ile yapıla MEMORENDUM OF UNDERSTANDING ve TPAO’nun İran yatırımları ABD’yi endişelendirmekle beraber, İran’ın nükleer projelerinde Türkiye de ABD ile aynı görüşte.

AKP ile birlikte İsrail’e açıktan ve sert bir eleştiri mevcut, HAMAS ile de yakın bir ilişki söz konusu olmasına rağmen, savunma ve istihbarat gibi belli başlı konularda ilişkilerde gerileme değil, bir gelişme söz konusu.

Bundan sonra olacaklar ise 4 farklı senaryoda somutlaşabilir: AKP’nin daha ılımlılaşması ve kapatılmaması 1. senaryo olur. AB’ye önem verir ve islamcılığı geri plana atar. Devletin islama bakışını yumuşatır; ama islami yasalar koymaz. Ordunun politik arenadaki gücü düşer. 2. senaryoda ise daha agresif ve daha İran ve Suriyeci bir AKP görülür. AB ile ilişkiler askıya alınır. İlk senaryo olması en olası senaryo iken; ikincisi en olanaksız olanı. 3. Senaryoda ise AKP’nin kapatılması ve sonrasında krizin derinleşmesi. Başka bir isimle islami kesimin yeni bir parti açması ve AB ile ilişkilerin çetrefilleşmesi ile son bulacak bir senaryo. 4.’sü ise ordunun yumuşak(28 şubat gibi) ya da sert (darbe) müdahelesi.

Türkiye’nin ABD için önemi ise sadece jeopolitik konumundan ötürü değil, aynı zamanda Ortadoğu ülkelerine bir örnek teşkil etmesinden ileri geliyor. İslam-laik çatışmasını ya da İslam-batı çatışmasını çürütür nitelikte. Eğerki Türkiye örneği tutmazsa yukarıdaki çatışmalar daha da derinleşir, Müslümanlık-çoğulculuk bağı kopabilir. Yine de Ortadoğu’ya örnek olma işi Türkiye’ye açıktan söylenmemeli; çünkü laik kesim bunun batı ile değil, doğu ile ilişki kurma olarak anlayabilir. Ayrıca eskiden batıcı olan Kemalistler yerine bugün, eskiden doğucu olan islamcıların batıcı olması (AKP paydasında) bu konuları(örnek teşkil etme) daha da elzem hale getiriyor.

ABD Türkiye’yi İslam-demokrasi konusunda ve Körfez’deki istikrar konusunda kullanmalı ve bu kanularda ona destek vermeli. AB üyeliği konusu da batı-islam zıtlığı tezini çürütmesi açısından önemli bir yere oturuyor. PKK ile daha etkin, sadece askeri değil, aynı zamanda birlikte bir anti-terör programı uygulayarak PKK’yi o bölgede kırmalı ve Türk halkını kazanmalı, ve Barzani ile görüşmesini sağlamalı. Kısacası PKK ile ortak mücadele, Barzani ile diyalogu savunmalı. Ermeni meselesinde ise daha duyarlı davranarak Türkiye ile ilişkileri zora sokmaktan kaçınmalı.

Doruk Cengiz

Odatv.com

0
Popüler Yazılar
Facebook Twitter Youtube Instagram